วัตถุประสงค์ของการสร้าง Blog 
     เพื่อเผยแพร่ผลงานงานการสร้าง Blog ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่เรียนในรายวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 30205 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
     ดำเนินการและควบคุมโดย ครูวิเชียร   แวดล้อม  ครูชำนาญการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ขอขอบคุณผู้ให้บริการ Blog ซึ่งก็คือ ฺGoogle ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเรียนการศึกษาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้